نام کاربری و رمز ورود به سامانه به صورت پیش فرض "کد ملی" هر فرد می باشد.

تصویر خبر


تاریخ انتشار خبر :