حمید  نجفی پور

 فعالیت های پژوهشی

 

حمید نجفی پور

در دانشگاه علوم پزشکی کرمان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی(84)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده(83)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده(19)
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : حمید نجفی پور آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Dr Hamid Najafipour پست الکترونیک : najafipourh@yahoo.co.uk
تاریخ تولد : 1336/04/03 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : دکترای فیزیولوژی آدرس محل کار : مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ خاتمه
1بررسی اثر میرتنول بر عملکرد رفتاری ، شکل پذیری سیناپسی و سطح BDNF هیپوکمپ در موش های صحرایی نر مبتلا به اسم تجربیهمکار اصلی0
2فراوانی بکارگیری داروهای گیاهی توسط بیماران در درمان بیماری فشارخون در شهر کرمان در سال 90-91همکار01391/02/15 1392/12/14
3اثر کارنیتین بر مقدار سرمی هورمون های انسولین ، اپلین و آدیپونکتین و بیان ژنهای AMPK,PPAR-y, APPL1 درکبد رت های دیابتی تیپ 1 و 2همکار01391/04/09 1396/12/13
4بررسی اثر ضد تشنجی اسانس و عصاره متانولی گیاه هل سبز در مدلهای تشنجی شیمیایی PTZ و الکتریکی MES در موش سوریهمکار01391/04/23 1393/02/27
5بررسی شیوع و امتیاز خطر سندرم متابولیک در افراد بالای 15 سال ساکن کرمانهمکار01391/05/11
6اثر مصرف خوراکی عصاره بادرنجبویه بر آنتی اکسیدان کل بافت قلب شاخص های همودینامیک انقباض پذیری قلب و مقاومت قلب یه ایسکمی در موش صحراییهمکار01391/05/11 1392/08/06
7اثر شدت های مختلف تمرین بر میزان مقاومت قلب به ایسکمی القایی در موش های نر بالغمجری01391/09/12 1395/01/24
8بررسی شیوع سندرم متابولیک در افراد مبتلا به بیماری های پریودنتال در مقایسه با گروه کنترل همکار01391/12/18
9بررسی اثر متقابل اپلین 13 و آنژیوتانسیین 2 بر بیان و میزان پروتئین گیرنده های آنها مقاومت قلب در برابر ایسکمی ریپرفیوژن و بررسی آینفارکت سایز در قلب موش صحرایی نر همکار01391/12/23
10بررسی مقدار کموکاین های CCL22, CXCL10 در سرم بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلبی و ارتباط بیماری با پلی مورفیسم ژن های کموکاینهای مذکورمجری01392/02/14 1395/04/23
11بررسی میزان سایتوکاینهای IL-6,IL-4, TGF_,INF-y در افراد چاق دیابتی با فشار خون بالا همکار01392/02/15
12بررسی اثر ضد دردی اپلین و بررسی ایجاد تحمل به این اثر ضد دردی و همین طور تحمل متقابل بین اپلین و مرفین و تعیین میزان بیان اپلین و گیرنده آن در شرایط تحمل و تحمل متقابل در موش های صحرایی نر نژاد ویستار همکار01392/03/30
13استفاده از بانک اطلاعاتی مرکز تحقیقات فیزیولوژی جهت آنالیز نگارش و چاپ مقالات جدید به منظور کسب 300 امتیاز پژوهشی برای دانشگاه در مدت یکسال مجری01392/05/03 1394/01/25
14بررسی اثرات ملاتونین بر روی تولید برخی از سیتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی بعد از آسیب تروماتیک مغزی در موش های صحرایی نرهمکار01392/05/27
15شیوع سندرم متابولیک و عوامل همراه با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و مقایسه شیوع سندرم تونل کارپال و شاخص های عصب مدیان در بیماران دیابتی با و بدون سندرم متابولیکهمکار01392/07/17 1393/05/12
16بررسی اثر اسانس مرزه خوزستانی بر فشار داخل جمجمه ای تراوایی سدخونی- مغزی رفتار نورولوژیک و سایتوکاین های التهابی و ضد التهابی در مغز پس از ضربه مغزی در موش های صحرایی نر نژاد ویستارهمکار01392/09/28
17بررسی اثر اینترلوکین هاهی 27 و 35 و نقش آنها در واسطه گری عمل فاکتور شبهه انسولین -1 در میزان التهاب و جریان خون در مفصل زانوی التهابی مزمن در موش صحراییمجری01392/10/22 1395/05/12
18بررسی اثرتجویز مزمن ناندرولون دکانوئیت همراه با ورزش استقامتی بر استعداد بروز آریتمی های بطنی خطرناک در موش بزرگ آزمایشگاهیهمکار01392/10/22 1393/00/22
19بررسی اثر عصاره آبی برگ گیاه بادرنجبویه بر رفتار اضطرابی ناشی از استرس شنا در دوران بارداری در فرزندان موش سوریهمکار01393/03/12 1394/05/03
20بررسی تغییرات بیان گیرنده های فاکتور شبه انسولین نمره 1(IGF-1) و اینترلوکین های 27 و35 و واکنش متقابل گیرنده های اینترلوکین 27 و35 با گیرنده های IGF-1 درالتهاب مزمن بافت سینو ویوم زانوی موش صحرایی نرمجری01393/07/14 1397/07/15
21بررسی اثرتجویز مزمن ناندرولون دکانوئیت همراه با ورزش استقامتی فزاینده شدید بر استعداد بروز آریتمی های بطنی خطرناک در موش صحرایی نرهمکار01393/07/28 1394/05/24
22 بررسی نقش گیرنده های اپیوئیدی کاپا و تعامل آن ها با کیرنده های اپلین در اثرات اینوتروپیکی مثبت و منفی اپلین در قلب موش صحرایی نر مبتلا به پر فشاری خون کلیوی حادمجری01393/08/19 1396/08/02
23بررسی نقش گیرنده های اپیوئیدی کاپا و تعامل آن ها با گیرنده های اپلین در اثرات اینوتروپیکی مثبت و منفی اپلین در قلب موش صحرایی نر مبتلا به پر فشاری خون کلیوی مزمن مجری01393/08/19 1396/12/14
24مطالعه هم گروهی برای بررسی خطر بروز تجمعی 5 ساله بیماری های قلبی - عروقی عوامل خطر مرتبط و میزان های مرگ خام و اختصاصی در جمعیت 15 تا 80 ساله شهر کرمان (فاز دوم مطالعه KERCADRS ) 1393-1395مجری01393/10/14 1399/01/30
25بررسی اثر تجویز مزمن ناندرولون دکانوئیت همراه با ورزش استقامتی متوسط بر مقادیر فاکتور نکروزی تومور) (TNF-α ، آدیپونکتین و بیان گیرنده های آن در عضله قلب موش صحرائی نرهمکار01393/10/30 1394/10/15
26بررسی بیان فاکتورهای الگوبرداری اختصاصی سلول های TH1(T-bet) ، TH2(TH17,(GATA3(RORα)و Treg(FOXP3)در لنفوسیت های خون محیطی بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتومجری01393/10/30
27بررسی اثر عصاره متانولی گیاه دارچین cinnamomum verum بر یادگیری و تثبیت حافظه در موش صحرایی نر در مقایسه با داروهای فیزوستیگمین و پیراستامهمکار01393/11/03 1395/04/22
28بررسی اثرات نورونیCandesartan وتعیین مسیر اثر احتمالی آن در واسطه گری اثر حفاظت عصبی استروژن ، بعد از جراحت تروماتیک مغزی در موش صحرایی مادههمکار01393/11/03
29بررسی اثر Methamphetamine (METAM) بر روی حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال در موش صحرایی نر همکار01393/11/07 1395/04/22
30کسب 150 امتیاز پژوهشی برای دانشگاه در مدت 24 ماه از طریق نگارش و چاپ مقالات جدید با استفاده از بانک داده ها و نمونه های بیولوژیک مرکز تحقیقات فیزیولوژیمجری01393/11/17 1395/01/14
31بررسی اثر توأم تستوسترون و تمرین ورزشی بر بیان VEGF و چگالی مویرگی در عضله قلب پس از آسیب ایسکمی در موش صحرایی نر بالغهمکار01394/08/28
32بررسی اثر کوئرستین ، بربرین و پریلیل الکل بصورت مجزا و ترکیبی بر پرفشاری تجربی شریان ریوی ، برخی شاخص های بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیکی ریه در موش های صحرایی نرمجری01394/12/22
33کسب 125 امتیاز پژوهشی در مدت 16 ماه از طریق نگارش و چاپ مقاله از داده ها و نمونه های بیولوژیک مرکز تحقیقات فیزیولوژی برای دانشگاهمجری01395/05/03 1397/04/26
34بررسی رابطه ی بین مصرف تریاک و تعداد دندان های از دست رفته و عوامل موثر بر آن در شهر کرمانهمکار01395/05/12
35بررسی اثرات مصرف هورمون های جنسی زنانه بر عملکرد قلبی-عروقی ، گیرنده های هورمون های مذکور ، سیتوکین ها و استرس اکسیداتیو در قلب موش های صحرایی ماده دیابتیهمکار01395/05/12 1397/09/07
36بررسی نقش برخی از میکرو آر ان آ ها در واسطه گری اثرات کوارستین ، بربرین و پریلیل الکل در قلب و ریه موش های صحرایی نر مبتلا به پرفشاری شریان ریوی تجربیمجری01395/07/12
37بررسی رابطه بین شاخص های سلامت دهان و دندان با فشار خون در جمعیت 75-15 ساله شهر کرمان درسال1395مشاور01395/10/151396/10/15
38ارزیابی اثرات ماده موثره ی گیاه مورد روی فاکتور های التهابی سرم و شاخص های استرس اکسیداتیو و هیستوپاتولوژی ریه در موش های صحرایی نر مبتلا به آسم تجربیمجری دوم01395/11/111397/02/111397/10/18
39بررسی مکانیسم های احتمالی ضد آپپتوزی اسانس مرزه خوزستانی در مغز رت ها بعد از آسیب مغزی منتشر.همکار اصلی01395/11/121396/09/12
40بررسی ارتباط بین امنیت غذایی بیماران دیابتی با شاخص های بیوشیمیایی و آنتروپومتری انتخابی در مطالعه Kercadrهمکار اصلی01395/11/221396/11/221397/12/18
41بررسی همبستگی بین میزان سی-پپتید (C-peptide) و لیپوپروتئین (a) [Lp(a)] بعنوان دو عامل پیشگویی کننده با شاخص های کاردیومتابولیک و وقوع بیماری شریان کرونری در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در مطالعه مبتنی بر جمعیت KERCADRهمکار اصلی01395/12/091396/08/09
42شیوع دیس لیپیدی در شهر کرمان و مقایسه غربالگری اختلال لیپید بر اساس راهنمای انجمن ملی لیپید آمریکا و USPSTF در جامعه شهریهمکار اصلی01395/12/111396/04/11
43بررسی اثر والپروات سدیم بر تمایز سلول های مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی انسانی به سلول های قلبی در شرایط کشت دو بعدی و داربست فیبرینیمجری اول (اصلی)01395/12/121396/07/121397/10/18
44بررسی فراوانی عوارض دیابت در بیماران دیابتی 15-75 سااله شهر کرمانهمکار اصلی01396/02/261397/02/26
45پیش بینی کننده های آنتروپومتریک و متابولیک افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابولیک بر اساس تعریف IDFهمکار اصلی01396/02/261396/08/26
46بررسی رابطه بین افسردگی و اضطراب با سلامت دهان و دندان در افراد 15 تا 75 ساله در شهر کرمانهمکار01396/04/261396/08/26
47تاثیر فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر نشانگران آسیب میوکارد و فشار اکسیداتیو در رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنهمجری اول (اصلی)01396/06/211397/01/21
48بررسی میزان بیان پروتئین کلوتو و SIRT1 و ارتباط آن ها در قلب و کلیه ی حیوانات دچار پرفشاری خون رنو واسکولار حاد و مزمنمجری اول (اصلی)01397/02/181398/01/181399/02/13
49بررسی اثر ورزش مقاومتی بر عملکرد قلب و سطح سرمی Klotho و SIRT1 و بیان آنها در قلب ایسکمیک موش صحراییمجری دوم01397/02/191398/05/191399/11/28
50بررسی سطح سرمی کلوتو و SIRT1 در افراد دچار پرفشاری خون و دیابتمجری دوم01397/02/191398/02/19
51کسب 200 امتیاز پژوهشی برای دانشگاه در مدت 24 ماه از طریق نگارش و چاپ مقاله از داده ها و نمونه های بیولوژیک مرکز تحقیقات فیزیولوژیمجری اول (اصلی)01397/02/191399/02/19
52بررسی اثر فیتواستروژن Daidzein بر فیبروز کلیوی در مدل انسداد حالب یک طرفه درموش های صحرایی ماده فاقد تخمدان: نقش گیرنده¬های AT2 و Mas آنژیوتنسین و اثر بر برخی میکرو RNAهامجری اول (اصلی)01397/08/241399/05/24
53بررسی شیوع درد های اسکلتی عضلانی در افراد 80-15 ساله شهر کرمان و عوارض جانبی استفاده از گوشی های تلفن همراه هوشمندمجری اول (اصلی)01397/09/291398/11/29
54اثر دو هفته مصرف مکمل MitoQ و تمرین استقامتی بر سطوح سرمی miR-181b ، miR-19b، کورتیزول، تستوسترون و شاخص های عملکرد هوازی و بی هوازی در دوچرخه سواران حرفه ای استان کرمانهمکار اصلی01397/12/231399/04/23
55بررسی اثر دود قلیان به تنهایی و همراه با ورزش استقامتی متوسط بر مقاومت قلب به ایسکمی تجربی در موش‌های صحرایی نر : بررسی برخی مسیرهای سیگنالینگ (Sirt1، Sirt3،apoptpsis و (GSK3βمشاور01397/12/231399/05/231399/09/22
56بررسی اثر 4 هفته تمرین استقامتی و مکمل MitoQ مستقلا وتوامان بر سطح سرمی برخی از miRNA های موثر بر فشار خون و فاکتورهای اکسیدانی، آنتی اکسیدانی، التهابی و بر شاخصهای عملکردی قلب در بیماران مبتلا به پرفشاری خونمجری اول (اصلی)01397/12/281399/03/28
57بررسی نقش برخی micro-RNA در واسطه گری اثرات ترکیبی کوارستین، بربرین و پریلیل الکل در قلب و ریه موش های صحرایی نر مبتلا به پرفشاری شریان ریوی تجربیهمکار اصلی01397/12/291398/12/29
58ارزیابی اثر کورکومین کونژوگه با نانوگرافن -پلی اتیلن گلیکول بر فاکتورهای عملکردی قلب، سطوح سرمی Klotho و SIRT1 و بیان پروتئین آنها در بافت قلب موش صحرایی مبتلا به سکته قلبیtهمکار اصلی01398/01/231399/07/23
59بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی DASH و مدیترانه ای و امتیاز شاخص سلامت خوراک (HEI) با غلظت پلاسمایی cپپتید و لیپوپروتئینa در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 در مطالعه مبتنی برجمعیتKERCADRهمکار اصلی01398/01/231398/10/23
60بررسی اثر اپلین -13بر بیان چند miRNA دخیل در تمایز سلول های پیش ساز قلب به سلول های کاردیومیوسیتمجری دوم01398/01/231399/01/23
61بررسی نقش جنسیت در اثر سولفید هیدروژن سدیم بر آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی -خون رسانی مجدد در موش های صحرایی:سیستم استرس اکسیداتیوهمکار اصلی01398/02/091398/08/091399/11/28
62بررسی ارتباط واریانت های شایع ژن های SORT1، PCSK9 و APOB با ابتلا به بیماری عروق کرونر و با سطوح لیپیدی خونهمکار اصلی01398/02/091399/07/09
63بررسی مکانیسم محافظتی اسانس مرزه خوزستانی بر اتصالات بین سلولی سد خونی- مغزی در مدل های آسیب مغز در موش صحرایی .همکار اصلی01398/04/061398/12/06
64تولید فرم نیوزومال میرتنول و ارزیابی اثرات تجویز استنشاقی فرم ساده و نیوزومال آن بر شاخص های هیستوپاتولوژی و استرس اکسیداتیو بافت ریه و فاکتور های التهابی بافت و مایع بال ریه در موش های صحرایی نر مبتلا به آسم تجربیمجری اول (اصلی)01398/06/281399/12/28
65بررسی مکانیسم محافظتی اسانس مرزه خوزستانی و کارواکرول بر اتصالات بین سلولی در سلول های اندوتلیال آسیب دیده انسانی: بررسی اینتراکشن این سلول ها با آستروسیت و نورون های انسانی آسیب دیده .همکار اصلی01398/08/031399/04/03
66بررسی اثر 4 هفته تجویز خوراکی مکمل MitoQ و تمرین استقامتی به تنهایی و توام بر میزان سرمی miRNA های 133a و 145 و فاکتورهای اکسیدانی-آنتی اکسیدانی، التهابی و بر شاخصهای عملکردی قلب در بیماران 55-40 ساله مبتلا به پرفشاری خونمجری اول (اصلی)01398/08/031399/08/03
67بررسی تاثیر متغیرهای مورد مطالعه روی ابتلا به پرفشاری خون در کوهورت 10 ساله کرمان با استفاده از مدل لگاریتم دوجمله ای.مشاور01398/11/071399/11/07
68بررسی تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی و تمرین اینتروال با شدت زیاد(HIIT) همراه با مصرف مکمل MitoQ بر بیان نیتریک اکساید سنتاز (NOS) و فرآیند فیژن (شکافتFission;)-فیوژن (همجوشیFusion;) میتوکندریایی در عضله اسکلتی و قلبی موش های صحرایی نر نژاد ویستارهمکار اصلی01398/12/151400/06/15
69بررسی اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره آبی برگ توت سیاه بر انقباض پذیری قلب، پروتئین های کلوتو و Sirt1 ، شاخصهای التهابی و استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی مبتلا به دیابتهمکار01398/12/151400/06/15
70مداخله آموزشی به منظور آمادگی برای ورود به بازنشستگی و سالمندی موفق در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانمجری سوم به بعد01398/12/211399/04/21
71بررسی اثر فیتواستروژن Daidzein بر بیان کلیوی RNA های غیر کد کننده H19، MIAT، Rian ، GAS5 و miR-17 در آسیب کلیوی مدل انسداد حالب یکطرفه در موش صحرائی اواریکتومی شده.همکار اصلی01399/01/271400/01/27
72بررسی نحوه تداخل مستقیم بین مسیر سیگنالینگ انسولین/فاکتورهای رشد شبه انسولین با گیرنده مو اپیوئید در سلول های بنیادی عصبی مغز جنین موش صحرایی.مجری اول (اصلی)01399/01/271400/01/27
73بررسی اثر مصرف مزمن متادون بر پره کاندیشنینگ ایسکمیک در آسیب ایسکمی ریپرفیوژن در قلب موش صحرایی نرهمکار اصلی01399/02/031400/06/03
74بررسی اثر مصرف مزمن متادون بر پست کاندیشنینگ ایسکمیک در آسیب ایسکمی ریپرفیوژن در قلب موش صحرایی نرهمکار اصلی01399/02/031400/06/03
75ارزیابی اثر کورکومین کونژوگه با نانوگرافن -پلی اتیلن گلیکول بر میزان التهاب، فیبروز، اتوفاژی، پروتئین mTOR و بیان RNAی بلند غیرکد شونده شماره H19 ( lncRNA H19 ) در قلب ایسکمیک موشهای صحراییهمکار اصلی01399/02/241400/05/24
76بررسی اثر فیتواستروژن Daidzein بر التهاب و استرس اکسیداتیو در فیبروز کلیوی در موش صحرائی اواریکتومی شده: نقش گیرنده های Mas و AT1مجری اول (اصلی)01399/03/191400/03/19
77تاثیر کاهش فعالیت بدنی از طریق بستن عصب نخاعی بر میزان بیان ژن¬های مرتبط با آتروفی عضلانی عضلات تند و کند انقباض و همچنین میزان بیان پروتئین این ژن¬ها در موش¬های صحرایی، پس از یک دوره تمرینات مقاومتی و استقامتی.همکار اصلی01399/03/271400/03/27
78بررسی اثرات تزریق داخل میوکارد سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و یا لیزات آنها به تنهایی و یا همراه با لیزات پلاکتی بر عملکرد قلب،التهاب، فیبروز، آپوپتوز ، آنژیوژنز و میوژنز در قلب موش های صحرایی مبتلا به سکته قلبیمجری اول (اصلی)01399/04/241401/04/24
79بررسی نقش جنسیت در اثر سولفید هیدروژن بر آسیب ارگان های دور، متعاقب ایسکمی -خون رسانی مجدد کلیوی در موش صحراییهمکار اصلی01399/05/161400/09/16
80بررسی همبستگی بین 25-هیدروکسی ویتامین D3 سرمی با شاخص های آتروژنیک پلاسما و بیومارکرهای خطر بیماری کاردیومتابولیک در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شرکت کننده در مطالعه KERCADRهمکار اصلی01399/07/171400/01/17
81بررسی تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سیگنالینگ آدیپونکتین و برخی عوامل مرتبط با بیماری آلزایمر در موش‏های چاق مبتلا به دیابت نوع 2مجری دوم01399/09/191401/03/19
82بررسی اثر استروژن و محدودیت کالری بر هیپرتروفی قلب، پروتئین Sirt1 در موش های صحرایی ماده با چاقی غذایی و مدل یائسگی حیوانی: ارزیابی برخی شاخص های بیوشیمیایی، همودینامیک، استرس اکسیداتیو، التهاب و آپوپتوزمشاور01399/10/231401/06/23
83ارزیابی سطح سرمی اپلین، آنژیوتانسین (7-1)، دس آرژنین-برادی کینین و نیتریک اکسید (NO) در بیماران مبتلا به کووید 19همکار اصلی01399/11/071400/11/07
84ارزیابی اثر اپیدمی کوید 19 بر فعالیت فیزیکی، اضطراب و خواب مردم شهر کرمان در سال 1399-1398مشاور01399/11/201400/07/20

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1Synthesis and calcium channel antagonist activity of nifedipine analogues with methylthioimidazole substituentISI - Web of Science – JCRIl Farmaco.1380 30.0
2The effect of saffron consumption on biochemical and histopathological heart indices of rats with myocardial infarctionISI - Web of Science – JCRCardiovascular Toxicology1388 32.067
3اثر توأم تمرین استقامتی و عصاره آبی زیره کوهی بر چربی‌های پلاسما در موش‌های سوری نر هیپرکلسترولمیکIndex Copernicus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1388 3
4. آیین نامه انضباطی پیشنهادی سوء رفتارهای پژوهشی: یک پژوهش کیفیSID/Iranmedex/Magiran ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1389 1
5Improvement in cardiac function following transplantation of human umbilical cord matrix-derived mesenchymal cellsISI - Web of Science – JCRCARDIOLOGY1390 11.994
6AMELIORATIVE EFFECT OF BLACK TEA ON NICOTINE INDUCED CARDIOVASCULAR PATHOGENESIS IN RATISI - Web of Science – JCREXCLI Journal1391 11.061
7MODULATORY EFFECT OF SEMELIL (ANGIPARS™) ON ISOPROTERENOL INDUCED CARDIAC INJURYISI - Web of Science – JCREXCLI Journal1391 21.923
8Association of Oral Health and Cardiovascular Disease Risk Factor ‘‘Results from a Community Based Study on 5900 Adult Subjects’’PubMedISRN cardiology1391 00.0
9Coronary Artery disease risk factors in an urban and peri-urban setting, Kerman, southeastern Iran (KERCADR study): Methodology and preliminary reportISI - Web of Science – JCRIranian Journal of Public Health1391 90.378
10فراوانی نشانگان روده تحریک پذیر ، علائم بالینی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت بالغ شهر کرمانScopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1392 4
11Chronic Aspiration of Gastric and Duodenal Contents and Their Effects on Inflammatory Cytokine Production in Respiratory System of RatsISI - Web of Science – JCRIranian Journal of Allergy Asthma and Immunology1392 11.117
12Pulmonary Complications of Gastric Fluid and Bile Salts Aspiration, an Experimental Study in RatISI - Web of Science – JCRIranian Journal of Basic Medical Sciences1392 61.22
13THE EFFECT OF OPIUM ADDICTION ON SERUM ADIPONECTIN AND LEPTIN LEVELS IN MALE SUBJECTS: A CASE CONTROL STUDY FROM KERMAN CORONARY ARTERY DISEASE RISK FACTORS STUDY (KERCADRS)ISI - Web of Science – JCREXCLI Journal1392 121.923
14Assessment of Safety and Therapeutic Efficacy of Rosa damascena L. and Quercus infectoria on Cardiovascular Performance of Normal and Hyperlipidemic Rabbits: Physiologically Based ApproachPubMedEuropean journal of toxicology.1392 0
15Circulating Levels of Interleukin-35 in Patients with Multiple Sclerosis: Evaluation of the Influences of FOXP3 Gene Polymorphism and Treatment ProgramISI - Web of Science – JCRJOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE1393 42.352
16Cardioprotective effect of mumie (shilajit) on experimentally induced myocardial injuryISI - Web of Science – JCRCardiovascular Toxicology1393 32.06
17Traumatic Brain Injury Has Not Prominent Effects on Cardiopulmonary Indices of Rat after 24 Hours: Hemodynamic, Histopathology, and Biochemical EvidencePubMedIranian biomedical journal.1393 4
18Investigation of changes in apelin receptor mRNA and protein expression in the myocardium and aorta of rats with two-kidney, one-clip (2K1C) Goldblatt hypertensionISI - Web of Science – JCRJOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY1393 21.969
19Overweight and obesity prevalence and its predictors in a general population: A community-based study in Kerman, Iran (kerman coronary artery diseases risk factors studies)PubMedARYA atherosclerosis1394 10.0
20Applying the framingham risk score for prediction of metabolic syndrome: The Kerman coronary artery disease risk studyISI - Web of Science – ESCIARYA atherosclerosis1394 30.0
21The risk of life-threatening ventricular arrhythmias in presence of high-intensity endurance exercise along with chronic administration of nandrolone decanoateISI - Web of Science – JCRSTEROIDS1394 1052.513
22Prevalence of anxiety and depression symptoms and their relationship with other coronary artery disease risk factors: A population-based study on 5900 residents in Southeast IranMedlineAsian journal of psychiatry.1394 20160.0
23الگوی مصرف فعال و غیر فعال سیگار در جمعیت بالغین: مطالعه جامعه نگر کرمان (KERCADRS)PubMedAddiction & health1394 10.0
24The promising effect of barberry (Zereshk) extract against experimental pulmonary microvascular remodeling and hypertension: A comparison with sildenafilISI - Web of Science – JCRPHARMACEUTICAL BIOLOGY1394 31.546
25Effects of opium consumption on coronary artery disease risk factors and oral health: Results of Kerman coronary artery disease risk factors study a population-based survey on 5900 subjects aged 15-75 yearsISI - Web of Science – ESCIInternational journal of preventive medicine1394 420.0
26The Prevalence of Metabolic Syndrome According to Different Criteria and its Associated Factors in Type 2 Diabetic Patients in Kerman, IranISI - Web of Science – JCRIranian journal of medical sciences1394 60.0
27شیوع سندرم متابولیک در افراد مبتلا به بیمار یهای پریودنتال در مقایسه با گروه شاهد: مطالعه عوامل خطر قلبی عروقی کرمان ) KERCADRsPubMedJournal of Kerman University of Medical Sciences1394 3
28Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome in Diabetic Patients with and without Metabolic SyndromeChemical Abstract - CAS ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1394 1
29Effects of Different Concentrations of Opium on the Secretion of nterleukin-6, Interferon-γ and Transforming Growth Factor Beta Cytokines from Jurkat CellsPubMedAddiction & health1394 1.2
30The Effects of Nandrolone Decanoate Along with Prolonged Low-Intensity Exercise on Susceptibility to Ventricular ArrhythmiasISI - Web of Science – JCRCardiovascular Toxicology1394 162.063
31Common autoimmune biomarkers, thyroid hormonal abnormalities, and beta cells dysfunction in patients with latent autoimmune diabetes in adults with type II diabetes mellitusPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1394 1
32Epidemiology of diabetes mellitus, pre-diabetes, undiagnosed and uncontrolled diabetes and its predictors in general population aged 15 to 75 years: A community-based study (KERCADRS) in southeastern IranISI - Web of Science – JCRJournal of Diabetes1394 52.5
33Chemical Composition, Anticonvulsant Activity, and Toxicity of Essential Oil and Methanolic Extract of Elettaria cardamomumISI - Web of Science – JCRPLANTA MEDICA1395 171.99
34The anti-inflammatory properties of Satureja khuzistanica Jamzad essential oil attenuate the effects of traumatic brain injuries in ratsISI - Web of Science – JCRScientific Reports1395 15.228
35Apelin-13 protects rat primary cortical glia-neuron co-culture against pentylenetetrazole-induced toxicityISI - Web of Science – JCRBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395 20173.457
36Assessment of Prevalence of Chronic Kidney Disease and Its Predisposing Factors in Kerman CityISI - Web of Science – JCRNephro-urology monthly1395 20.0
37The effect of interleukins 27 and 35 and their role on mediating the action of insulin Like Growth Factor -1 on the inflammation and blood flow of chronically inflamed rat knee jointISI - Web of Science – JCRCYTOKINE1395 12.94
38The effects of Melissa officinalis (lemon balm) pretreatment on the resistance of the heart to myocardial injuryISI - Web of Science – JCRPHARMACEUTICAL BIOLOGY1395 61.546
39Prevalence of dyslipidemia and its association with other coronary artery disease risk factors among urban population in Southeast of Iran: results of the Kerman coronary artery disease risk factors study (KERCADRS).ISI - Web of Science – ESCIJournal of diabetes and metabolic disorders1395 49
40The Impact of Opium Consumption on Blood Glucose, Serum Lipids and Blood Pressure, and Related MechanismsISI - Web of Science – JCRFrontiers in Physiology1395 4364.031
41The prevalence of low physical activity in an urban population and its relationship with other cardiovascular risk factors: Findings of a community-based study (KERCADRS) in southeast ofISI - Web of Science – ESCIARYA atherosclerosis1395 5
42شیوع عوامل خطر بیماری های عروق کرونر به تفکیک مناطق مختلف شهر کرمانScopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1395 4
43Induction of antinociceptive tolerance to the chronic intrathecal administration of apelin-13 in ratISI - Web of Science – JCRNEUROPEPTIDES1395 12.726
44Protective Effects of High-Intensity Versus Low-Intensity Interval Training on Isoproterenol-Induced Cardiac Injury in Wistar RatsIndex CopernicusResearch in cardiovascular medicine1395 10.0
45تأثیر تمرین اینتروال با شدت متوسط بر میزان مقاومت قلب به ایسکمی القایی در موشهای نر بالغSID/Iranmedex/Magiran ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1395 4
46Opioid receptors mediate inotropic and depressor effects of apelin in rats ith 2K1C-induced chronic renovascular hypertensionISI - Web of Science – JCRCLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY1396 22.01
47Long-term Low-Intensity Endurance Exercise along with Blood-Flow Restriction Improves Muscle Mass and Neuromuscular Junction Compartments in Old RatsISI - Web of Science – ESCIIranian journal of medical sciences1396 6
48The differential effects of low and high doses of apelin through opioid receptors on the blood pressure of rats with renovascular hypertensionISI - Web of Science – JCRHYPERTENSION RESEARCH1396 83.581
49Heterodimerization of apelin and opioid receptors and cardiac inotropic and lusitropic effects of apelin in 2K1C hypertension: Role of pERK1/2 and PKCISI - Web of Science – JCRLIFE SCIENCES1396 20172.936
50Prevalence of the Musculoskeletal Pain Syndrome and Its Associated Factors in People Between 15 and 80 Years in Kerman: A Population-based Study on 1700 IndividualsISI - Web of Science – JCRIranian Red Crescent Medical Journal1396 40.676
51Expression of IGF-1, IL-27 and IL-35 Receptors in Adjuvant Induced Rheumatoid Arthritis Model.ISI - Web of Science – JCRIranian Journal of Immunology1396 10.85
52Prevalence of Multiple Coronary Artery Disease Risk Factors in Kerman: A Population-Based Study in Southeast IranPubMedIranian journal of medical sciences1396 2
53The relationship between food insecurity with cardiovascular risk markers and metabolic syndrome components in patients with diabetes: a population based study from Kerman coronary artery disease risk studyISI - Web of Science – JCRJournal of Research in Medical Sciences1396 1181.391
54Low-intensity endurance exercise plus nandrolone decanoate modulates cardiac adiponectin and its receptorsPubMedAutonomic & autacoid pharmacology.1396 37
55Association between Tooth Loss and Opium Addiction: Results of a Community‑Based Study on 5900 Adult Individuals in South East of Iran in 2015ISI - Web of Science – ESCIJournal of International Society of Preventive & Community Dentistry1396 40.0
56سوابق پژوهشی و امکانات گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانایندکس نشده ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1396 1-2
57The effect of chronic inflammation on IGF-1 receptor expression in a rat model of rheumatic arthritis and the roles of interleukins 27 and 35ایندکس نشدهIranian Journal of Immunology1396 10.0
58Effect of LXR agonist T0901317 and miR-33inhibitor on SIRT1-AMPK and circulating HDL-C levelsISI - Web of Science – JCRBulgarian Chemical Communications1396 10.238
59miR-33 inhibition attenuates the effect of liver X receptor agonist T0901317 on expression of liver X receptor alpha in mice liverISI - Web of Science – ESCIARYA atherosclerosis1396 6
60بررسی رابطه بین میزان قند خون ناشتا با شاخصهای سالمت دهان و دندان در جمعیت 51 تا 51 ساله شهر کرمانایندکس نشده ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1396 3-4
61Comparing indices of median nerve among diabetic patients with or without metabolic syndromeISI - Web of Science – JCRDiabetes & metabolic syndrome.1396 Supp 2
62The study of the serum level of IL‐4, TGF‐β, IFN‐γ, and IL‐6 in overweight patients with and without diabetes mellitus and hypertensionISI - Web of Science – JCRJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1397 32.959
63Comparison of Lipid Ratios to Identify Metabolic SyndromeISI - Web of Science – JCRArchives of Iranian Medicine1397 121.141
64Downregulation of IL‐22 can be considered as a risk factor for onset of type 2 diabetesISI - Web of Science – JCRJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1397 62.959
65Therapeutic effects of tamoxifen on metabolic parameters and cytokines modulation in rat model of postmenopausal diabetic cardiovascular dysfunction: Role of classic estrogen receptors.ISI - Web of Science – JCRINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1397 653.118
66اثرات ضد التهابی و ضد بازساختاری میرتنول در ریه ی موش های صحرایی مبتلا به اسم:یافته های بافت شناسی و بیوشیمیاییISI - Web of Science – JCRALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA1397 461.644
67غلظتهای ویتامین B12 و فوالت در افراد معتاد به تریاک در مقایسه با افراد سالم: مطالعه مورد- شاهدی از بررسی عوامل خطر بیماریهای عروق کرونر کرمانPubMedAddiction & health1397 3
68Mild aerobic training with blood flow restriction increases the hypertrophy index and MuSK in both slow and fast muscles of old rats: Role of PGC-1αISI - Web of Science – JCRLIFE SCIENCES1397 20182.936
69Effect of apelin on cardiac contractility in acute renovascular hypertension: The role of apelin receptor and kappa opioid receptor heterodimerizationISI - Web of Science – JCRIranian Journal of Basic Medical Sciences1397 121.514
70Effects of Baneh (Pistacia atlantica) Gum on Human Breast Cancer Cell Line (MCF-7) and Its Interaction with Anticancer Drug DoxorubicinISI - Web of Science – JCRIranian Journal of Pharmaceutical Research1398 41.183
71The effect of sodium valproate on differentiation of human adipose-derived stem cells into cardiomyocyte-like cells in two-dimensional culture and fibrin scaffold conditionsISI - Web of Science – JCRCELL AND TISSUE RESEARCH1398 13.36
72Anti-inflammatory and anti-oxidative effects of Myrtenol in the rats with allergic asthmaISI - Web of Science – JCRIranian Journal of Pharmaceutical Research1398 31.183
73Chronic treatment with apelin, losartan and their combination reduces myocardial infarct size and improves cardiac mechanical functionISI - Web of Science – JCRClinical and experimental pharmacology & physiology.1398 472.336
74Anxiety, depression, and oral health: A population‑based study in Southeast of IranPubMedDental research journal1398 3
75The Effect of Candesartan Alone and Its Combination With Estrogen on Post-traumatic Brain Injury Outcomes in Female RatsISI - Web of Science – JCRFrontiers in Neuroscience1398 10433.648
76A review on plants and herbal components with antiarrhythmicactivities and their interaction with current cardiac drugsPubMedJournal of traditional and complementary medicine1399 3
77بررسی اثرات سمیت،انتی باکتریال، انتی اکسیدانی و ضد التهابی عصاره های مختلف گلنار فارسیScopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1399 5
78Prevalence and risk factors of urinary incontinence among Iranian womenISI - Web of Science – JCRNEUROUROLOGY AND URODYNAMICS1399 10022.037
79Improvement of cardiac function in rats with myocardial infarction by low- to moderate-intensity endurance exercise is associated with normalization of Klotho and SIRT1ISI - Web of Science – JCRJOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY1399 12.598
80Perillyle alcohol and Quercetin ameliorate monocrotaline-induced pulmonary artery hypertension in rats through PARP1-mediated miR-204 down-regulation and its downstream pathwayISI - Web of Science – JCR ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1399 2182.833
81The Prevalence and 5-Year Incidence Rate of Low Physical Activity in an Urban Population of 10,000 in Southeastern Iran: Relationship With Other Cardiovascular Risk FactorsISI - Web of Science – JCRJournal of Physical Activity & Health1399 11.993
82Prevalence and incidence of pre-hypertension and hypertension (awareness/control) in Iran: findings from Kerman coronary artery diseases risk factors study 2 (KERCADRS)ISI - Web of Science – JCRJOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION1399 102.26
83Perillyl alcohol suppresses monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension in rats via anti-remodeling, anti-oxidant, and anti-inflammatory effectsISI - Web of Science – ESCICLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION1400 issue81.789

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1The modulatory effect of moderate endurance swimming exercise on myocardial remodeling and redox system responses to chronic using of high dose of nandrolone decanoateسومین کنگره بین المللی کاردیولوژیشیرازپوستر1393
2The effect of Insulin-like growth factor and interleukins 27 and 35 on inflammation and changes in their receptor expression in rat knee joint during choronic inflammationاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیکاشانسخنرانی1394
3بررسی نقش گیرنده های اپیوئیدی کاپا در کاهش فشارخون ناشی از اپلین در موش های صحرایی مبتلا به پرفشاری خون رنوواسکولاربیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394
4Effect of Elettaria cardamomum extract on anxiety-like behavior in a rat model of PTSDاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیکاشانپوستر1394
5ارتباط بین ناامنی غذایی با عوامل خطر قلبی عروقی و اجزاء سندروم متابولیک در بیماران دیابتی: مطالعه مبتنی بر جمعیت حاصل از مطالعه عوامل خطر قلبی عروقی کرمان2nd International & 14th Iranian Nutrition Congressتهرانپوستر1395
6نقش گیرنده های اپیوئیدی در میانجی گری اثرات اپلین بر فشار خون در موش صحرایی مبتلا به پرفشاری خون کلیوی مزمن: نقش Gi و پروتئین کینار C2nd International and 23rd Iraninan Congress of Physiology and Pharmacology Iran, Chabahar, 15-18 Feb. 2018جابهارسخنرانی1396
7اثر دوزهای پایین و بالای اپلین بر قدرت انقباضی میوکارد در موش های صحرایی دچار پرفشاری خون کلیوی حاد و برخی از مکانیسم های مرتبطبیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396
8هترودیمریزاسیون گیرنده های اپلین و گیرنده کاپا اپیوئیدی و اثرات اینوتروپیکی و لوسی تروپیکی قلبی اپلین در شرایط پرفشاری خون کلیوی: نقش ERK1/2 فسفریله و PKC2 nd International and 23 rd Iraninan Congress of Physiology and Pharmacologyچابهارسخنرانی1396
9Pulmonary arterial hypertension and role of oxidative stress24مین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانسخنران مدئو1398
10The Prevalence and Predictors of Overweight and Obesity and their five-year incidence in a General Population: A Community-based Study in Southeastern Iran (KERCADR Study, Phase 2)24مین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانپوستر1398
11Anti-inflammatory and Anti-remodeling Effects of Myrtenol in the lungs of Asthmatic Rats: Histopathological and Biochemical Findings24مین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانپوستر1398
12Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome in Diabetic Patients26th international Congress of Neurology &Clinical Electrophysiology of Iranتهرانسخنرانی1398
13Perillyl alcohol ameliorates monocrotaline-induced pulmonary artery hypertension in rats24مین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانپوستر1398
14The prevalence and 5-year incidence of low physical activity in 10,000 urban population in Kerman, Iran: Relationship with other cardiovascular risk factors24مین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانپوستر1398
15Anti-inflammatory and anti-oxidative effects of Myrtenol in the rats with allergic asthma24مین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانپوستر1398
16The effect of quercetine on expression of miR-204 and its targets in monocrotaline induced pulmonary arterial hypertension in rats24مین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانپوستر1398
17Study the role of gender in the effect of sodium hydrogen sulfide on renal damage induced by ischemia reperfusion injury in rats24مین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانپوستر1398
18Perillyle alcohol ameliorates monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension with through PARP1-mediated miR-204 and its downstream pathway in rats24مین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانپوستر1398
19تغییرات میزان اضطراب ، مدت خواب و فعالیت بدنی در جمعیت بزرگسال کرمان درزمان قرنطینه بیماری COVID-19: یک مطالعه طولیهمایش ملی مجازی دستاوردهای پژوهشی مقابله با کووید-19 کشور همایش ملی مجازی دستاوردهای پژوهشی مقابله با کووید-19 کشور همایش ملی مجازی دستاوردهای پژوهشی مقابله با کووید-19 کشوراصفهانپوستر1399

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف عنوان تاریخ چاپ شمسی نوع کتابت