بررسی رابطه بین میزان قند خون ناشتا با شاخصهای سالمت دهان و دندان در جمعیت 51 تا 51 ساله شهر کرمان

The Relationship between the Level of Fasting Blood Sugar with Oral Health Indexes in 15- to 75-Year-Old Population in Kerman City, Iran


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
چکیده مقاله
چکیده مقاله
نویسندگان
نویسندگان
دانلود مقاله
دانلود مقاله
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نویسندگان: طیبه ملک محمدی , فائزه مدنی , حمید نجفی پور

کلمات کلیدی: گلوکز نون، شانص دندان نرا ، افتاده و پرشده، شانص لثهای، شانص پریودنتال

نشریه: 0 , 3-4 , 2 , 2017

اطلاعات کلی مقاله
hide/show

کد مقاله 97001230
عنوان فارسی مقاله بررسی رابطه بین میزان قند خون ناشتا با شاخصهای سالمت دهان و دندان در جمعیت 51 تا 51 ساله شهر کرمان
عنوان لاتین مقاله The Relationship between the Level of Fasting Blood Sugar with Oral Health Indexes in 15- to 75-Year-Old Population in Kerman City, Iran
ناشر
آیا مقاله از طرح تحقیقاتی و یا منتورشیپ استخراج شده است؟ بلی
عنوان نشریه (خارج از لیست فوق) مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور
نوع مقاله Original Article
نحوه ایندکس شدن مقاله ایندکس نشده
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت http://ajcr.kmu.ac.ir/article_57808.html

خلاصه مقاله
hide/show

مقدمه: دیابت یکی از شایعترین بیماریهای مزمن در جامعه جهانی است و میتواندد تدثثیرات مخربدی بدر روی بسدیاری از بافتهای بدن از جمله دهان و دندان داشته باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی رابطه بدین میدزان نندد ندون ناشدتا )sugar blood Fasting یا FBS )و شانصهای سالمت دهان و دندان در جمعیت 95 تا 75 ساله شهر کرمان بود. شیوه مطالعه: در این پژوهش، 5111 نفر با طید سدنی 75-95 سدال و بددون نسد ت ندانوادگی، بده روش نموندهگیری نوشهای یدک مرحلدهای شدرکت نمودندد. شدانصهدای سدالمت دهدان شدامل شدانص دنددان ندرا ، افتداده و پرشدده پریودنتدال شدانص و( GI یدا Gingival index( لثدهای شانص(، DMFT یا Decayed, missing, and filled teeth( جامعه )index periodontal Community یا CPI )و میزان FBS افراد اندازهگیری شد. رابطه متغیرهای مورد مطالعه بدا 2 استفاده از آزمونهای χ ،هم ستگی Pearson و regression Logistic در نرمافدزار SPSS مدورد تجزیده و تحلیدل ندرار گرفت. 15/1 > P به عنوان سطح معنیداری دادهها در نظر گرفته شد. یافتهها: 7/92 درصد افراد شرکتکننده سطح FBS باالتر از 926 میلیگرم بر دسیلیتر را نشان دادند. پوسیدگی دنددان و بیماریهای پریودنتال در افراد دارای FBS باالتر از 926 میلیگرم بر دسیلیتر نس ت به گروه دارای نندد ندون مسداوی یدا کمتر از 926 میلیگرم بر دسیلیتر، بیشتر و تفاوت آنها از لحاظ آماری معنیدار بود. نتیجهگیری: ارت اط معنیداری بین شانصهای سالمت دهان و دندان و سطح FBS وجود دارد. بنابراین، رعایت بهداشدت دهان و دندان در بیماران م تال به دیابت بیش از پیش مورد تثیید نرار گرفت.

نویسندگان
hide/show

نویسنده نفر چندم مقاله
طیبه ملک محمدیاول
فائزه مدنیدوم
حمید نجفی پورسوم

لینک دانلود مقاله
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
FBS AND ORAL HEALTH.pdf1397/08/16600822دانلود